เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดประขุมคณะทำงานบริหารกิจกรรมด้าน CSR อฟอ.
กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดประขุมคณะทำงานบริหารกิจกรรมด้าน CSR อฟอ.           โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จัดการประชุมคณะทำงานบริหารกิจกรรมด้าน CSR อฟอ. เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทางทิศทางเดียวกัน ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 6

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดประขุมคณะทำงาน CSR-DIW
กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดประขุมคณะทำงาน CSR-DIW Continuous Award และ ISO๒๖๐๐๐           โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จัดการประชุมคณะทำงาน CSR-DIW Continuous Award และ ISO๒๖๐๐๐ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือแนวทางและวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ CSR-DIW Continuous Award เขื่อนอุบลรัตน์ แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามาตรฐานสากล ISO๒๖๐๐๐ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 5

เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมการทำเกษตรดีที่เหมาะสม
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมการทำเกษตรดีที่เหมาะสม เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  นายบัว  อินทร์ภู่  ช่างระดับ  ๘ นางวารี  สุขธนะ  พนักงานวิชาชีพ  ระดับ  ๗  และ นายบุญสี  ศรีกุล  ช่างชำนาญการระดับ ๔ ร่วมกับกรมการข้าว  จังหวัดอุดรธานี  จัดอบรมการทำเกษตรดีที่เหมาะสม  ที่บ้านโคกน้อย  ตำบลโคกใหญ่  ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 28

เมื่อวันที่   ๑   เมษายน   ๒๕๕๗  กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบพันธุ์ปลาดุก
กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบพันธุ์ปลาดุกโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน        เมื่อวันที่   ๑   เมษายน   ๒๕๕๗  นายนภฤทธิ์   ผดุงศรี   หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา   นาย ไพฑูรย์ กุลรักษา ช่าง ระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นายประดิษฐ์  มีนารัตน์  ช่างระดับ ๗  และนายบุญสี   ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 26

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมลงนาม MOU และ Group Training
กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมลงนาม MOU และ Group Training   เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายภิญโญ  ทองสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บริหาร พร้อมด้วย นายกำพล  ฝ้ายขาว  หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์นายโยธิน   วิโรจน์สิริกุล  วศ. ๘ กบอ-ฟ.  และ  นายบุญสี   ศรีกุล  ช่างชำนาญระดับ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 24