เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ นำชุมชนต้นแบบศึกษาดูงาน
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ นำชุมชนต้นแบบศึกษาดูงาน ที่บ้านหนองกองและโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ เมื่อวันที่  ๑๑-๑๓  กันยายน  ๒๕๕๗ นายไพฑูรย์  กุลรักษา  ช่างระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นายอุทาน  พันโภคา  วิศวกร ระดับ ๙ ทำการแทนกองบำรุงรักษาโยธา นางวารี  สุขธนะ  พนักงานวิชาชีพ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 5

เมื่อวันที่  ๘  กันยายน ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ประชุมเตรียมรับการประเมิน ISO:26000
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์  ประชุมเตรียมรับการประเมิน  ISO:26000 เมื่อวันที่   ๘   กันยายน  ๒๕๕๗  นายวนิช แสงสุวรรณ  อฟอ. นายภิญโญ ทองสิงห์ ช.อฟอ-ห. นายสุชีพ มีถม วศ.๑๑ และคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสากล  ISO: 26000 และตามเกณฑ์มาตรกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)  เขื่อนอุบลรัตน์  ประชุมเตรียมรับการประเมิน  ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 33

เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗  กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เมื่อวันที่   ๕   กันยายน   ๒๕๕๗   ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกน้อย  นายนภฤทธิ์  ผดุงศรี หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา   นายไพฑูรย์   กุลรักษา ช่างระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์(หปอ-ฟ.) และนายบุญสี ศรีกุล ช่างชำนาญการระดับ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 34

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ สนับสนุนโครงการโรงเรียนต้นแบบ
โครงการโรงเรียนต้นแบบ วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นายศักกิ์ประยงค์  จันทร์โสม  ช่างระดับ  ๗  และนายบุญสี  ศรีกุล  ช่างชำนาญการระดับ  ๔  เป็นผู้แทน กฟผ.มอบเช็คสนับสนุนโครงการโรงเรียนต้นแบบ  กฟผ.  แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืนแก่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  เป็นเงิน  ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 56

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ต้อนรับคณะชุมชนตำบลลาดบัวขาวและชุมชนคลองไผ่
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์  ต้อนรับคณะชุมชนตำบลลาดบัวขาวและชุมชนคลองไผ่   ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประยูร  วิลัย  หัวหน้ากองเดินเครื่อง  (กดคอ-ฟ.)  โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย นายสมัย  สมหวัง  วิทยากรระดับ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 92